Search
Close this search box.

Nova Scotia Supports Ukraine

The YMCA is working closely with government and community partners across the province to welcome and provide support to those arriving in Nova Scotia. We build community, together.

YMCA тісно співпрацює з урядом і партнерами громади по всій провінції, щоб вітати та надавати підтримку тим, хто прибуває до Нової Шотландії. Ми будуємо спільноту разом.

Ukrainian Nationals​

Needing Assistance

Nova Scotians​

Wanting to Help

I want to make a donation

Nova Scotians who wish to donate to the Ukraine Humanitarian Crisis Appeal can visit the Canadian Red Cross website at https://www.redcross.ca/ or call toll-free 1-800-418-1111. Canada-Ukraine Foundation: https://www.cufoundation.ca Ukrainian Canadian Congress: https://www.ucc.ca/ The Rural Communities Foundation is raising funds to help families in Nova Scotia https://rcfofns.com/support-ukraine

I want to offer housing

If you are a Landlord or Registered Business please contact us directly at: [email protected] If you are interested in offering space within your home to host war-displaced Ukrainians, the Ukrainian Canadian Congress Nova Scotia Branch (UCC NS) is facilitating a hosting/homestay program which will match arriving Ukrainians with vetted Canadian hosts. ​

I want to offer a job

The Canadian Job Bank has a new Jobs for Ukraine section where employers can post jobs. To offer employment opportunities, please contact us directly at: [email protected]

To speak to someone directly, please contact:
Tel: +1 (902) 220-5200
Email: [email protected]

Join Nova Scotia Supports Ukraine on Telegram to receive accurate information about services, programs and events.

Visit YMCA Centre for Immigrant Programs
7071 Bayers Road #104

Якщо треба поговорити з кимось безпосередньо:
Тел.: +1 (902) 220-5200
Email: [email protected]

Приєднуйтесь до Nova Scotia Supports Ukraine (Нова Шотландія підтримує Україну) у Telegram, щоб отримувати точну інформацію про послуги, програми та події .

Відвідайте Центр програм для іммігрантів YMCA
7071 Bayers Road #104

How To Apply to Come To Canada

The Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) is one of the many special measures the Government of Canada has introduced to support the people of Ukraine. It offers Ukrainians and their family members free, extended temporary status and allows them to work, study and stay in Canada until it is safe for them to return home. Read More Here

Як подати заявку на приїзд до Канади

Дозвіл на екстрені подорожі з України до Канади (CUAET) є одним із багатьох спеціальних заходів, які уряд Канади запровадив для підтримки народу України. Він пропонує українцям та членам їхніх сімей безкоштовний подовжений тимчасовий статус і дозволяє їм працювати, навчатися та залишатися в Канаді, доки їм не стане безпечно повернутися додому. Детальніше читайте тут

Ukrainian Nationals in Canada

Ukrainians, and their families currently in Canada can apply to extend their stay for up to 3 years with the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) pathway. This includes the temporary resident (visitor) status, and work and study permits, and allows people to leave and return to Canada at any time while their visa is valid. School-aged children will be eligible to attend elementary and secondary school during this time. To learn more about Nova Scotia’s pathways to permanent residency through our immigration programs, see the following video. You can learn more about Nova Scotia’s immigration programs here.

Українські громадяни в Канаді

Українці та їхні сім’ї, які зараз перебувають у Канаді, можуть подати заявку на продовження свого перебування на 3 роки, якщо вони використовували шлях Дозвoлу на екстрені подорожі з України до Канади (CUAET). Це включає статус тимчасового резидента (відвідувача), дозволи на роботу та навчання, а також дозволяє виїжджати та повертатися до Канади в будь-який час, поки їхня віза є дійсною. Протягом цього часу діти шкільного віку матимуть право відвідувати початкову та середню школу. Щоб дізнатися більше про шляхи до постійного проживання в Новiй Шотландії за допомогою наших імміграційних програм, перегляньте наступне відео. Ви можете дізнатися більше про імміграційні програми Нової Шотландії тут.

Health Care

Ukrainian Nationals and their families coming with Open Work Permits are eligible for public health care in Nova Scotia Visit this website to apply for a Health Card, and Nova Scotia Medical Service Insurance (MSI) to enable access to publicly funded health care. For trusted, everyday health information and advice, 811 Nova Scotia. All Ukrainian nationals arriving under CUAET will need to complete a medical within 90 days of arrival, and complete bloodwork and a chest x-ray to remove any conditions they have on their work permit. This medical must be done with a federally designated panel physician. You can see the list of panel physicians in Nova Scotia here. There are fees associated with these procedures that are not covered by MSI. If you cannot pay these fees, please speak to the YMCA or ISANS.

Охорона здоров’я

Громадяни України та їхні сім’ї, які приїжджають з Вiдкритим дозволом на роботу, мають право на медичне обслуговування в Новій Шотландії Відвідайте цей веб-сайт, щоб подати заявку на отримання медичної картки, Страхування медичних послуг Нової Шотландії (MSI), для отримання доступу до медичних послуг, що фінансуються державою. Щоб отримати довірену, щоденну інформацію та поради щодо здоров’я: 811 Нова Шотландія Усі громадяни України, які прибувають за CUAET, повинні будуть пройти медичний огляд протягом 90 днів після прибуття, а також пройти аналіз крові та рентген грудної клітки, щоб усунути будь-які обмеження у дозволі на роботу. Це медичне обстеження має проводити лікар, призначений федеральним органом. Ви можете переглянути список лікарів у Новій Шотландії тут. Існують збори, пов’язані з цими процедурами, які не покриваються MSI. Якщо ви не можете сплатити ці збори, зверніться до YMCA або ISANS.

Housing

Secure accommodation for you and your family, if you do not already have accommodations. Please contact us at [email protected] to learn more about finding a Canadian host family to stay with temporarily.  If you need furniture for your new home, you can visit the Ukrainian Store at no cost. 

Житло

Безпечне житло для вас і вашої родини, якщо у вас ще немає житла. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як знайти канадську приймаючу сім’ю для тимчасового проживання, зв’яжіться з нами за адресою [email protected]
Якщо вам потрібні меблі для вашого нового дому, ви можете відвідати український магазин безкоштовно

Financial Information

On June 2nd, 2022, IRCC launched the Transitional Financial Assistance of $3,000 per adult (18 years and older) and $1,500 per child (17 years and under) for Ukrainians who have arrived in Canada or will be arriving on a Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) visa. Service Canada is the delivery partner for this initiative and will be responsible for receiving applications for Transitional Financial Assistance and issuing the payment. In order for Service Canada to issue a payment, Ukrainian temporary residents who came through CUAET will need to open a Canadian bank account.
For additional information on how to apply for Transitional Financial Assistance as well as open a Canadian bank account, please refer to the following website. All CUAET visa holders are eligible to receive additional financial resources from the Province of Nova Scotia if they demonstrate financial need. Nova Scotia’s Department of Community Services offers an Employment Support + Income Assistance program for those in need. This program can help you by providing some finances, helping with emergency housing, and supporting your search for employment. You can learn more about their program here. You can call the following number to set up an appointment and there are translators available to support you: +1( 877) 424-1177.
All major banks have special programs to support newcomers to set up their bank accounts and access financial services.

Фінансова інформація

2 червня 2022 року IRCC розпочав програму перехіднoї фінансовoї допомоги у розмірі 3 000 доларів на дорослого (18 років і старше) та 1 500 доларів на дитину (17 років і молодше) для українців, які прибули або прибудуть до Канади за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). Service Canada виступає партнером по виконанню цієї ініціативи та відповідатиме за отримання заявок на перехідну фінансову допомогу та здійснення платежiв. Для того, щоб Service Canada здійснила платіж, українським тимчасовим мешканцям, які прибули через CUAET, потрібно буде відкрити рахунок у канадському банку. Щоб отримати додаткову інформацію про те, як подати заявку на отримання перехідної фінансової допомоги, а також відкрити рахунок у канадському банку, перейдіть на цей веб-сайт. Усі власники візи CUAET мають право на отримання додаткових фінансових ресурсів від провінції Нова Шотландія, якщо вони продемонструють фінансову потребу. Департамент громадських послуг Нової Шотландії пропонує програму підтримки у працевлаштуваннi + допомоги для отримання доходу (Employment Support + Income Assistance program) для тих, хто її потребує. Ця програма може допомогти вам, надаючи певні кошти, з екстреним пошуком житла і з пошуком роботи. Ви можете дізнатися більше про цю програму тут. Ви можете зателефонувати за цим номером, щоб домовитися про зустріч, і вам нададуть послуги перекладача: +1( 877) 424-1177. Усі великі банки мають спеціальні програми для підтримки приїжджиx у відкритті банківських рахунків та доступі до фінансових послуг.​

School

Public education is free for children in Nova Scotia. Nova Scotia’s Public School System Children do not need a study permit to be enrolled in school. Post-secondary students do need a study permit to enroll, and there many options for post-secondary education at universities and colleges throughout Nova Scotia. There are language supports and supports for adjusting to school life for newcomer students in many schools across the province. For more information visit: YMCA Immigrant Services School Settlement

Школa

У Новій Шотландії державна освіта для дітей є безкоштовною. Система державних шкіл Нової Шотландії З дозволом на навчання діти можуть бути зараховані до школи, а також мають доступ до вищої освіти в університетах і коледжах по всій Новій Шотландії Дітям не потрібен дозвіл на навчання, щоб бути зарахованими до школи. Після закiнчення середньої школи потрібен дозвіл на навчання, щоб вступити до унiверситету або коледжу, і існує багато варіантів післясередньої освіти в університетах і коледжах по всій Новій Шотландії. У багатьох школах по всій провінції iснує мовна підтримка та підтримка для адаптації до шкільного життя для нових учнiв. Для отримання додаткової інформації відвідайте: YMCA послуги для iммiгрантiв – пристосування до школи

Employment

SIN: Apply for a Canadian Social Insurance Number (SIN) A SIN number is a unique 9-digit number that you use to identify yourself. You need this number to work in Canada and to access some government programs. 
Employment: With your open work permit you can work for almost any employer in Canada. The Canadian Job Bank has a new Jobs for Ukraine section where employers have identified and posted jobs. You can also use the Job Bank to search for all jobs in Nova Scotia. Our Nova Scotia Works sites are another key resource to help you find employment. Certified tradespeople are in demand in the Nova Scotia labour force. If you want to explore an apprenticeship program or have significant experience in a trade and are interested in obtaining certification, please connect with The Nova Scotia Apprenticeship Agency.

Працевлаштування

SIN: подайте заявку на отримання номера канадського соціального страхування (SIN). Номер SIN – це унікальний 9-значний номер, який ви використовуєте, щоб ідентифікувати себе. Цей номер потрібен для роботи в Канаді та доступу до деяких державних програм.
Працевлаштування: маючи відкритий дозвiл на роботу, ви можете працювати майже на кожного роботодавця в Канаді.
Канадський банк вакансій відкрив новий розділ «Вакансії для України», де роботодавці визначили та опублікували вакансії. Ви також можете використовувати Банк вакансій для пошуку всіх вакансій у Новій Шотландії.
Наші сайти Nova Scotia Works є ще одним ключовим ресурсом, який допоможе вам знайти роботу.
Сертифіковані майстри користуються попитом у порiвняннi з iншими представниками робочої сили Нової Шотландії. Якщо ви хочете ознайомитися з програмою учнівства або маєте значний досвід у якiйсь робочiй професiї та зацікавлені в отриманні сертифікату, зв’яжіться з агентством учнівства Нової Шотландії.

Settlement Services

Settlement services are for newcomers to Canada. These services can help you settle and adjust to your new life in Canada and connect you to a variety of community resources and services.
The YMCA and ISANS are two large settlement service providers in Halifax. You can visit both agencies to receive services. The YMCA offers a direct service line and Telegram group for Ukrainians to receive accurate, up-to-date information about settling in Nova Scotia: +1 (902) 220-5200.
The YMCA also offers programming in smaller areas. If you are living in a smaller community outside of Halifax, you can learn more about YREACH programming here.
Other Settlement Service Providers across the province, including service delivery in French can be found here: Settlement Service Provider Organizations in Nova Scotia (novascotiaimmigration.com)

Послуги влаштування та мовнi послуги

Послуги влаштування призначенi для приїжджиx до Канади. Ці послуги можуть допомогти вам влаштуватися та пристосуватися до нового життя в Канаді, а також підключити вас до різноманітних ресурсів та послуг громади.  YMCA та ISANS є двома великими постачальниками послуг iз влаштування в Галіфаксі. Ви можете відвідати обидва агентства, щоб отримати цi послуги. YMCA пропонує українцям пряму лінію обслуговування та групу Telegram для отримання точної та актуальної інформації про поселення в Новій Шотландії: +1 (902) 220-5200. YMCA також пропонує програми в невеликих мiстечках. Якщо ви живете в невеликому мiстi за межами Галіфакса, ви можете дізнатися більше про програми YREACH тут.  Інших постачальників послуг iз влаштування по всій провінції, включаючи надання послуг французькою мовою, можна знайти тут: Організації постачальників послуг з улаштування у Новій Шотландії (novascotiaimmigration.com)

Language Learning Services

Language Learning Services are available for adults who want to learn or improve their English language skills. Learn more about Language Learning Services in Nova Scotia here.

Послуги з вивчення мови

Послуги з вивчення мови доступні для дорослих, які хочуть вивчити або вдосконалити свої знання англійської мови. Дізнайтеся більше про послуги з вивчення мови у Новій Шотландії тут.

Language Assessment Services

Learn English Nova Scotia Testing and Counselling Centre provides free Canadian Language Benchmark language assessment, counseling, and referrals to language services across Nova Scotia. Apply Online (learnenglishns.org) You must complete an English language assessment before enrolling in English classes.

Послуги з оцінювання мови

Центр тестування та консультування Learn English Nova Scotia надає безкоштовне оцінювання знання мови за системою Canadian Language Benchmark, консультації та направлення до мовних служб по всій Новій Шотландії. Подайте заявку онлайн (learnenglishns.org) Ви повинні пройти тестування з англійської мови перед записом на курси англійської.
 

Pre-Arrival Settlement and Employment Support

Ukrainian Nationals and their families coming to Nova Scotia can receive settlement and employment support before they arrive in Canada through the Nova Scotia Start program.

Підтримка з улаштування та пошуку роботи до прибуття

Громадяни України та їхні сім’ї, які приїжджають до Нової Шотландії, можуть отримати підтримку з улаштування та пошуку роботи ще до прибуття в Канаду за програмою Nova Scotia Start.

Transportation

All Ukrainians arriving under the Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) program are eligible to get a free bus pass through the Welcomed in Halifax program.

Транспорт

Усі українці, які прибувають за програмою Дозвoлу на екстрені подорожі з України до Канади (CUAET), мають право отримати безкоштовний автобусний проїзний квиток за програмою Welcomed in Halifax.

Childcare

Nova Scotia licenses childcare facilities in the province. You can search facilities based on where you are living. You may be eligible to receive a childcare subsidy based on your circumstance. 

Догляд за дітьми

У Новій Шотландії дитячі заклади лiцензуються. Ви можете шукати заклади за місцем проживання. Ви можете мати право на отримання субсидії на догляд за дитиною залежно від ваших обставин.

Helpful Links

Nova Scotia Immigrationinformation on provincial immigration pathways
Nova Scotia 211Programs and services directory across the province
Live in Nova Scotiainformation on living in the province’s regions, cities, and towns
Ukraine Canadian Congress
Ukrainian Congress of NS Ukrainian Canadian Congress Nova Scotia Branch
Emergencies Nova Scotia’s 911 emergency call system provides 24-hour access to help in 170 different languages

Корисна інформація

Імміграція Нової Шотландії інформація про шляхи імміграції до провінції
Нова Шотландія 211каталог програм і послуг по всій провінції
Живи в Новій Шотландії інформація про проживання в регіонах, містах і селищах провінції
Україно-канадський конгрес
Український Конгрес Нової Шотландії Україно-канадський конгрес Вiддiлення Нової Шотландії
Надзвичайні ситуації система екстреного виклику 911 Нової Шотландії забезпечує цілодобовий доступ до допомоги 170 різними мовами

By using our site, you accept cookies to enrich your visit and helps us create a better experience for everyone!